Administratie

De algemeen directeur woont de vergaderingen bij van de raad en van het vast bureau. Hij is belast met het opmaken van de notulen van deze vergaderingen. Onder gezag van de voorzitter van de raad van maatschappelijk welzijn onderzoekt de algemeen directeur de zaken, leidt hij de administratie en is hij hoofd van het personeel. Tevens is hij verantwoordelijk voor de administratieve organisatie, het opzetten van de interne controle procedures, het voorontwerp van het meerjarenplan, de budgetten en de budgetwijzigingen. Algemeen directeur van gemeente en OCMW is Eddy De Mits.

De financieel directeur leidt de financiële dienst van het OCMW. Hij staat in voor de boekhouding, de financiële rapportering en audit en bereidt de jaarrekening voor. De financieel directeur is verantwoordelijk voor het thesaurie beheer van het OCMW en viseert de bestellingen voor opdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten, inzonderheid de investeringsuitgaven. Bart Kerkhof is voor gemeente en OCMW aangeduid als financieel directeur.

De administratieve ondersteuning gebeurt door een halftijdse administratieve medewerker. Deze staat ook in voor contacten met het sociaal secretariaat wat betreft de loonverwerking en ondersteunt de sociale dienst (vb. facturatie van de poetsdienst). 
 

Wat zoek je?Sitemap   Webwijzer   Stratenplan   Extranet   Intranet   Handelaars- en Verenigingengids   Privacyverklaring    

© Gemeente Zomergem, Alle rechten voorbehouden | the eForum Factory.be